Znalecké posudky

2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2016

Název díla Objednatel
HODNOCENÍ KVALITY PŮDNÍHO POVRCHU A PROVEDENÉ REKULTIVACE NA POZEMCÍCH p.č. 772/3 a 772/4, k.ú luhačovice Ing. Zdeněk Křiva – ZK Servis
I/53 Lechovice obchvat – Znalecké posouzení půdního profilu Ředitelství silnic a dálnic ČR
Hodnocení příčin splavení zeminy erozí z hospodářsky obdělávaného pozemku na těleso vlečky Armádní Servisní, p.o.

2015

Název díla Objednatel
Provedení nezávislého odborného posouzení aktualizace BPEJ v části katastrálním území Věrovany Česká republika – Státní pozemkový úřad
HODNOCENÍ ÚROVNĚ A PŮVODU KONTAMINACE PŮDY OLOVEM NA PROVOZOVNĚ FIRMY ŠROTKOVY OSTRAVA S.R.O., KŘIVÁ 2, MORAVSKÁ OSTRAVA ŠROTKOVY OSTRAVA, s.r.o

2014

Název díla Objednatel
VYHODNOCENÍ ÚJMY NA PŮDĚ ZPŮSOBENÉ ZEMNÍMI PRACEMI PROVEDENÝMI ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ LOKALITY PRO OPRAVU PLYNOVODU PŘI PŘECHODU ŘEKY OHŘE INVEK s r.o.
LOŽISKO BŘIDLIC PUSTÉ DRŽKOVICE VYHODNOCENÍ PŮDNÍCH POMĚRŮ A ZAŘAZENÍ DO BPEJ Revlan s.r.o.

2013

Název díla Objednatel
Průzkum antropogenní kontaminace půdy – plocha pro sklad ovoce a zeleniny v k.ú. Velká Bystřice Ecological Consulting a.s.

2012

Název díla Objednatel
VTL Plynovod GAZELA Návrh postupu zpětného uložení zemin při zachování půdní úrodnosti – znalecký posudek INVEK s r.o.

2011

Název díla Objednatel
Prokázání zvýšených koncentrací niklu a kadmia ve vzorcích zemědělské půdy GEOtest, a.s.
HODNOCENÍ KONTAMINACE ZEMIN NA POZEMCÍCH BÝVALÉ OBALOVNY STRABAG a.s., N. JIČÍN Laboratoř MORAVA spol. s r.o.

2010

Název díla Objednatel
Aktualizace BPEJ v k.ú. Vedrovice a Zábrdovice u Vedrovic Obec Vedrovice

2009

Název díla Objednatel
Stanovení ztráty z výroby a předčasného ukončení nájmu při výstavbě silnice II/374 Blansko – Boskovice, IV stavba ZERA Rájec a.s..
Odkaliště popílku Bělov. Vyhodnocení vlivu odkaliště na vstupy arzénu a rtuti do potravních řetězců v okolí lokality Město Kroměříž

2008

Název díla Objednatel
Hodnocení úrovně a zdrojů kontaminace půd polyaromatickými uhlovodíky v obci Skaštice. Znalecký posudek Město Kroměříž