Řešené projekty

1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011

2011

Návrh nového systému plošné ochrany půdy v ČR s ohledem na její multifunkční využití

– optimalizační model hodnotících kritérií pro prostorové plánování, legislativní a ekonomické nástroje. Projekt TAČR č. TA01020820 (2011-2014).

Metody hodnocení zátěže lesních půd rizikovými látkami a identifikace ekologických rizik kontaminace lesních půd.

Projekt NAZV ev. č.: QI112A201 (2011-2014).

Dopady povodní na kontaminaci půd a potravních řetězců rizikovými látkami

Projekt MV č. Č. j.:MV- 75142./OBV-2010. (2011-2014).

2010

Možnosti a limity využití říčních a rybničních sedimentů v zemědělství.

Projekt NAZV ev. č.: QH82083 (2010-2013).

2009

Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení – vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem směrnice na ochranu půdy EU.

Projekt VaV MŽP SP/2e3/172/07. Sáňka, M. Dumbrovský, M., Kulhavý, J., Pavka P. (2009). Ekotoxa, s.r.o.

Návrh nového systému kompenzace imisních škod vlastníkům lesa. Projekt grantové agentury LČR. (2009)

Zapletal, M., Sáňka, M., Kotrla, P., Chroust, P., Birgusová, E., Hon, J., Šrámek, V., Fabiánek, P., Novotný, R., Vašíček, J., Krchov, V., Henžlík, V., Šišák, L., Pulkrab, L.

2008

Program ochrany půdy v Libereckém kraji. Analytická část I, II.

Sáňka, M., Pavka, P., Kalivodová, K. (2008). Liberecký kraj.

Vzorový návrh regionálního programu ochrany půdy vycházející ze strategie ochrany půdy EU, zpracovaný pro potřeby výkonu státní správy ochrany půdy na krajské úrovni. Podkladová studie

Sáňka, M. (2008). Ministerstvo životního prostředí ČR.

2007

Zajištění ochrany půdy a jejich funkcí před erozí

Sáňka, M., Smrček, L. (2007) Studie – technický podklad pro přípravu prováděcích vyhlášek a metodických pokynů k zákonu č. 334/1992. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ekologie krajiny.

Zjišťování a hodnocení stavu a půdy a jejího vývoje prostřednictvím monitoringu půd

Sáňka, M. (2007) Studie – technický podklad pro přípravu prováděcích vyhlášek a metodických pokynů k zákonu č. 334/1992. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ekologie krajiny.

Připravovaná legislativa EU v ochraně půdy a předpokládané závazky vyplývající z její implementace do práva ČR

Sáňka, M. (2007) Studie ÚKZÚZ Brno.

2006

Datové, informační a znalostní zdroje v oblasti půdoznalství a ochrany půdy v ČR: Přehled organizací, jejich kompetencí a datových zdrojů.

Sáňka, M., Mišíková, E. (2006)
Závěrečná zpráva. Ministerstvo životního prostředí ČR.

Hodnocení stavu a vývoje kvantitativní ochrany zemědělské půdy ve Středočeském kraji.

Sáňka, M., Pavka, P., Kalivodová, K. (2006): Ekotoxa s.r.o. Zpráva výzkumného projektu Brno, 2006.

Hodnocení limitů rizikových látek pro půdy v normativních předpisech ČR a vybraných Evropských zemí

Sáňka, M., Vácha, R. (2006).
Vstupní studie pro účely aktualizace legislativy v ochraně půdy se zvláštním zřetelem na organické rizikové látky. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ekologie krajiny.

2005

Rozbor stavu a vývoje vlivu atmosférických polutantů na lesní a zemědělské ekosystémy

Sáňka, M., Kadlubiec, R. 2005: Dílčí úkol projektu VaV 740/1/02 Ministerstvo životního prostředí ČR.

Hodnocení postupů vzorkování půd. Podklad pro metodiku, případně technickou normu v oboru ochrany půdy se zaměřením na hodnocení kontaminace

Sáňka, M. Výzkumná zpráva pro MŽP ČR, Odbor ekologie krajiny, 40 s + přílohy, 2005.

2004

Indikátory kvality zemědělských a lesních půd ČR.

Sáňka, M., Materna, J. 2004. Planeta 11/2004 – tematická publikace MŽP ČR., 84 s.

Hodnocení rizik v důsledku kontaminace půd. Vstupní studie pro návrh metodiky pro hodnocení zdravotních a ekosystémových rizik.

Sáňka, M. Výzkumná zpráva pro MŽP ČR, Odbor ekologie krajiny, 101 s., 2004.

Hodnocení vlastností rekultivačních materiálů z hlediska požadavků na ochranu půdy a vody. Podklad pro návrh metodiky, případně technické normy pro hodnocení kvality rekultivačních materiálů a posouzení jejich možnosti a vhodnosti jejich využití pro rekultivace.

Sáňka, M. Výzkumná zpráva pro MŽP ČR, Odbor ekologie krajiny, 45 s., 2004.

2003

Thalium in food chain

Kubáň, V. Zbíral, J. Sáňka, M.
Grantový projekt GAČR, 2000-2003

Riziková analýza a monitorování složek životního prostředí v Kutné Hoře a okolí

Sáňka, M., Malec. J., Čupr, P., Kadlubiec, R., Skybová, M., Škarek, M., 2003. Závěrečná zpráva, 129 s. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor geologie.

Vyhodnocení legislativních, metodických, technických a informačních nástrojů pro řízení a výkon státní správy ochrany půdy v zemích EU.

Filip, z, Janderková, J., Kubík, L., Marek, V., Petruš, J., Sáňka, M., Šarapatka, B., Šefrna, L.
AOPK ČR – Výzkumný úkol MŽP ČR, 2003.

2002

Produkce a ekologická stabilita porostů ořešáku černého (Juglans nigra L.) v přírodní lesní oblasti Jihomoravských úvalů

Hrib, M., Kulhavý, J., Sáňka, M.
GAČR 526/99/D004, 1999-2002, LČR

Zhodnocení ekosystémových a zdravotních rizik persistentních environmentálních polutantů HM, POPs ve vztahu k závazkům ČR v rámci konvence CLRTAP a navazujících protokolů včetně cílů definovaných pracovní skupinou pro efekty (WG-UN ECE).

Zapletal, M., Holoubek, I., Pačes, T., Skořepová, I., Sáňka, M., Vrubel, J., Fara, M.
VaV/740/05/01, 2001-2002, Ekotoxa Opava

Vypracování kritických hodnot obsahů rizikových prvků a organických cizorodých látek v půdě a jejich příjem rostlinami z hlediska ochrany kvality a kvantity zemědělské produkce.

Sáňka, M., Němeček, J., Podlešáková, E., Vácha, R., Beneš, S. (2002).
Závěrečná zpráva výzk. úkolu, MŽP Praha, 2002.

Metodiky hodnocení přestupových funkcí pro vybrané persistentní látky a toxické prvky v systému půda – rostlina a některé příklady vyhodnocení v podmínkách ČR.

Sáňka, M., 2002
Český ekologický ústav.

2001

Kontrola a monitoring cizorodých látek v zemědělské půdě a vstupech do půdy.

Sáňka, M., Havlíková, Š., Němec, P.
Kontinuální projekt Mze – 1996-2001. ÚKZÚZ Brno.

Využití a aktualizace databáze registru kontaminovaných ploch pro hodnocení kvality produkce, zejména ve vztahu k významným exportním komoditám.

Sáňka, M., Havlíková, Š., Němec, P., Černý L., Chvátal, V.
Projekt Mze, 2001, ÚKZÚZ Brno, VÚPS Praha.

Fyzikální a chemická data o půdách pro dynamické modelování na vybraných lokalitách.

Sáňka, M. Výzkumná zpráva ČEÚ Praha, 2001, 25 s. + přílohy.

Projekt VaV/740/05/01 – Zpracování dílčích částí Zhodnocení ekosystémových a zdravotních rizik

Sáňka, M., 2001,
Výzkumný projekt Ministerstva životního prostředí ČR.

2000

Průzkum obsahu thalia v zemědělské půdě a vyhodnocení vlivu na kvalitu zemědělské produkce.

Sáňka, M., Havlíková, Š., Němec, P.
Projekt Mze, 2000, ÚKZÚZ Brno.

1999

Systém komplexního hodnocení půd.

Janderková, J., Šefrna, L., Macků, J., Sáňka, M., Tomášek, M., Novák, P.
VaV/640/3/1999. AOPK ČR.

1998

Výzkum vlivu provozu na pozemky dálnic a silnic z hlediska životního prostředí

Leukertová, J. Sáňka, M. a kol.
Projekt S 401/120 603, 1997-1998. IMOS Brno, a.s.

Optimalizace antropogenně řízených vstupů do zemědělské půdy vzhledem k limitním koncentracím hlavních rizikových prvků v půdách.

Kulveit, J., Vrubel, j., Zapletal, M., Kantor, Č., Hřivnáčová, G., Sáňka, M.
PPŽP/640/5/1998. Ekotoxa Opava.

Využití odpadních kalů ČOV v zemědělství – současný stav, perspektivy a rizika z hlediska kvality půdy a produkce potravin.

Sáňka, M., Havlíková, Š., Němec, P., Chvátal, V., Petrášek, K., Kňákal, P., Hauptman, I.
Projekt Mze, 1998, ÚKZÚZ Brno.

1997

Soil inventory and soil vulnerability maps in protected areas. Pilot project in national park Podyji.

Sáňka, M., Janderková, J., Kalus, Č., Petruš, J., Rysková, R.
ERSS project 92-11 (Central European University), 1997.

Registr obsahů rizikových prvků v zemědělských půdách.

Sáňka M., Němec P. Havlíková Š. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Projekt Mze, 1997 ÚKZÚZ Brno.

Výzkum vlivu provozu na pozemky dálnic a silnic z hlediska životního prostředí – Projekt Min. dopravy č S 401/203/003

Sáňka M., 1996.
Výzkumný projekt IMOS Brno.

1996

Snižování negativního vlivu motorových vozidel na ŽP hodnocení kontaminace půd.

Sáňka M., 1996
Výzkumný projekt IMOS Brno.

Zpráva o stavu životního prostředí v roce 1995. část IV.3. Půda, přehled kontaminace půdy, atmosférický spad, eroze půdy.

Sáňka, M., 1996.
Ministerstvo životního prostředí ČR.

1995

Soil Survey, Testing and Evaluation Methods in the Czech Republic and Comparison with International Standards.

Sáňka M., Staňa, J., Kuklík, M.
Společný projekt s MŽP SRN, Umweltbundesamt SRN, 1995.

Kontaminace půd a rostlin rizikovými prvky a polyaromatickými uhlovodíky v intravilánu města

Sáňka M., Strnad, M., Boháček, Z.
Magistrát města Brna, 1995

The Czech Republic: Environmental, Health — Safety Country Profile

Sáňka M.
Environmental Policy Centre Europe, Brussels, 1995.