Služby

 • Pedologický průzkum: Stanovení mocnosti skrývky pro účely odnětí pozemků ze ZPF Větší stavby – průmyslové objekty, liniové stavby dle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění zákona č. 41/2015 Sb., § 9, odst. 6
  (Rozsah pedologického průzkumu).
 • Zpracování příloh k žádosti o odnětí půdy ze ZPF – menší stavby (rodinné domy) dle zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění, § 9, odst. 6

  • Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF
  • Předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití
  • Pedologický průzkum
 • Pedologické hodnocení lokality jako součást studií hodnotících vliv antropogenní činnosti na životní prostředí. Hodnocení agrochemických a ekotoxikologických charakteristik půd. Předprovozní a provozní monitoring vlivu staveb (zejména liniové stavby) na ŽP.
 • Odběry vzorků půd (substrátů) pro stanovení fyzikálních, chemických a biologických vlastností, včetně zajištění analytických prací.
 • Odběry vzorků rostlin pro komplexní hodnocení podmínek na lokalitě, zejména pro účely hodnocení kontaminace.
 • Hodnocení produkčních a ekologických vlastností půd a substrátů.
 • Výkop a popis pedologické sondy, charakteristika diagnostických horizontů a klasifikace podle Taxonomického klasifikačního systému půd a mezinárodní klasifikace World Reference Base 2006.
 • Hodnocení kontaminace půd a ekosystémových a zdravotních rizik kontaminovaných půd.
 • Spolupráce na výzkumných a vývojových projektech pro hodnocení kvality půdy, poškození a degradace půdy.
 • Zpracování oznámení a dokumentace podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), celkově nebo část Půda (části B. II. 1., C. I, II, III. D. I. 5., E).
 • Soudně znalecké posudky v oboru půdoznalství.