Kvalifikace

Vzdělání

1977–1982 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, fakulta lesnická
1992–1997 Doktorandské studium na Mendelově lesnické a zemědělské universitě, Ústav půdoznalství a mikrobiologie

Autorizace

  • Státní zkouška z angličtiny
  • Osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí (zák. č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
  • Soudní znalec pro odbor zemědělství, odvětví výroba rostlinná, se zvláštní specializací půdoznalectví, kontaminace půd a zemědělské produkce vlivem antropické činnosti
  • Oprávnění k odběru vzorků půdy na pozemcích určených k použití kalů podle zákona č. 156/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o hnojivech)
  • Akreditace ČIA pro odběr vzorků půd v rámci akreditace prací laboratoře Morava, s.r.o.

Stáže a kursy

1992 Dvouměsíční postgraduální studium v Budapešti v oboru Environmental Science and Policy (organizováno Středoevropskou Universitou)
1993 Šestiměsíční studijní pobyt na Macaulay Land Use Research Institute v Aberdeenu ve Skotsku
1995 Teaching assistant na výukovém modulu „Ochrana životního prostředí ve venkovské krajině“ , organizovaném Středoevropskou universitou v Budapešti (6 týdnů)
1995 Účast na letní škole „European Land Policy“ organizovaném Universitou v Cambridge a britským Know-How fondem (2 týdny)
1999 Postgraduální kurs legislativa v ŽP na právnické fakultě MU v Brně
2005 Summer school of Soil Survey – 2 týdenní kurs pedologického průzkumu, výzkumné centrum EU – JRC Ispra, Itálie