Dr. Ing. Milan Sáňka

Pedologický průzkum je činnost, která má sloužit k získání informací o půdě s cílem zabezpečit její ochranu a optimální využívání. Takto je také tato činnost zakotvena v české legislativě, v zákoně č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění a v příslušných prováděcích předpisech.

Pedologické průzkumy a souvisící činnosti v rozsahu uvedeném v sekci Služby provádíme od roku 1994, zejména k těmto konkrétním účelům::

  • stanovení mocnosti skrývky kulturních vrstev zemin
  • pedologické průzkumy pro stavby RD
  • hodnocení bonity zemědělské půdy formou znaleckých posudků
  • předprovozní a provozní monitoring stavu půdy
  • hodnocení úrovně kontaminace půdy
  • hodnocení stupně poškození fyzikálních a chemických vlastností půd
  • posouzení kvality materiálů pro vstupy do půdy (kaly ČOV, sedimenty, komposty)
  • znalecké posudky v oboru půdoznalství

Zákon č. 334/1992 Sb. uvádí v § 1, odst. 1: „Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí“.

Proč je nutné půdu chránit? Více než 90% všech potravin pochází z půdy. Kromě produkční funkce však půda plní mnoho dalších nezbytných ekologických funkcí: Je životním prostředím půdních organismů, stanovištěm planě rostoucí vegetace, je nenahraditelným rezervoárem vody, regulátorem koloběhu látek, může fungovat jako úložiště, ale i zdroj potenciálně rizikových látek.