Dr. Ing. Milan Sáňka

Posuzování vlivů na životní prostředí, pedologický průzkum.

Zpracuji:

  • Pedologický průzkum: Stanovení mocnosti skrývky pro účely vynětí pozemků ze ZPF (rozsah průzkumu)
  • Pedologické hodnocení lokality jako součást studií hodnotících vliv antropogenní činnosti na životní prostředí, včetně výkopu a popisu pedologické sondy.
  • Odběry vzorků půd (substrátů) pro stanovení fyzikálních, chemických a biologických vlastností, včetně zajištění analytických prací.
  • Hodnocení produkčních a ekologických vlastností půd a substrátů.
  • Hodnocení kontaminace půd a ekosystémových a zdravotních rizik kontaminovaných půd.
  • Zpracování oznámení a dokumentace EIA podle zákona 100/2001 Sb.
  • Soudně znalecké posudky v oboru půdoznalství